راهنما آزاد سازی بونوس

طبق قوانین و مقررات جهت آزاد سازی مبلغ واریزی و مبلغ بونوس نمیتوانید برروی آپشن های بالا پایین مساوی برگشت شرط و شانس دوبرابر ثبت فرم نمایید

فقط ضرایب بلای 2.7