قوانین ثبت فرم

طبق قوانین و مقررات ثبت آپشن تکراری در فرم ها تخلف بوده و همچنین شما نمیتوانید برروی برد مساوی باخت یک تیم بیش از یک فرم چه در فرم تکی چه در فرم میکس ثبت فرم نمایید و درصورت مشاهده فرم شما برگشت داده میشود و مبلغ برد از حساب شما کسر میشود